KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alkaro Team Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu przy ul. Traugutta 4 e-mail: biuro@alkaro.com.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt: iod@alkaro.com.pl
  3. Dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, numer telefonu, numer dokumentu tożsamości w celu realizacji zleconej przez Zleceniodawcę usługi w zakresie transportu i spedycji.
  4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  5. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki jak również realizacji praw klientów Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze spółką podmiotom w celu zapewnienia ciągłości działania oraz dostępności usług, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym udzielanie przez spółkę usług oraz zarządzanie spółką.
  6. Pani/Pana dane osobowe zebrane w naszej dokumentacji w celu dochodzenia roszczeń przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody - do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  9. Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest umowa zlecenia podpisana ze Zleceniodawcą na usługi w zakresie transportu i spedycji.

 

Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą informacyjną:

 

Data i czytelny Podpis osoby, której dane dotyczą

 

....................................................................