KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alkaro Team Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu przy ul. Traugutta 4 e-mail: biuro@alkaro.com.pl.
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@alkaro.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji usług w zakresie transportu i spedycji w tym m.in. w celu ustalenia tożsamości kierowcy upoważnionego do realizacji usługi transportowej w miejscu załadunku lub rozładunku towaru, prowadzenia i przechowywania dokumentacji spółki wymaganej przepisami prawa oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności.
  5. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki jak również realizacji praw klientów Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze spółką podmiotom w celu zapewnienia ciągłości działania oraz dostępności usług, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym udzielanie przez spółkę usług oraz zarządzanie spółką.
  6. Pani/Pana dane osobowe zebrane w naszej dokumentacji w celu dochodzenia roszczeń przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody - do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona.
  7. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako spółka jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości kierowcy z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową realizacji usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania podanych danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.
  8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
  9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.